Vážení rodiče, je potřeba s dětmi hodně opakovat. Postupně jim přibývá nové učivo:

M - bod, přímka, úsečka, společné body, lomená čára otevřená, uzavřená; sčítání do 100 (rozklad čísel na desítky a jednotky), zaokrouhlování čísel na celé desítky, sčítání a odčítání do 100 pomocí rozkladu, počítání se závorkou, jednotky délky (měření a znalost jednotek), tělesa x tvary, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, čísla sudá, násobení č. 2, 4 dělení č. 2, 4, násobky č. 3

 

 

ČJ - dělení slov na konci řádku (rozklad slov na slabiky), uspořádání vět v textu, pořádek slov ve větě,  slovo x slabika, hláska x písmeno, dělení hlásek, samohlásky dlouhé x krátké, slova s ú x ů (BÁSNIČKY PRO SNAZŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ NAJDETE V RUBRICE BÁSNIČKY - přibývají postupně) 

slova protikladná X antonyma, souznačná // synonyma, slova mnohoznačná (oko, list, atd.), slova nadřazená, podřazená, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, slabikotvorné r, l, a m, abeceda, podstatná jména (konkrétní) - obecná a vlastní,  párové hlásky, slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slovní druhy - jejich poznávání, slovní druhy (určujeme podst. jména, slovesa, předložky, spojky), opakování psaní vlastních jmen

 

 

Prvouku nepodceňujte - probíráme druhy ovoce a zeleniny, pokojové rostliny a péči o ně, podzim v přírodě (v lese, v sadu, na poli a na zahradě), rodina, město x vesnice, zima v přírodě, zimní sporty, člověk - lidské tělo, zdraví, správná výživa. lidé a čas (režim dne, hodiny), kalendářní rok, školní rok, měsíce, roční období, povolání, rostliny, ptáci na jaře, hospodářská zvířata - užitek, domácí zvířata, přírodní společenstvo les, louka , pole